Αναρτήσεις

3473/2017 ΠΠΡ ΑΘ - Χορήγηση δανείου σε ελβετικό φράγκο. Ισχυρισμοί του ενάγοντα περί ακυρότητας του όρου της σύμβασης, ως καταχρηστικού, λόγω υπαγωγής του στη ρυθμιστική εμβέλεια του αρ. 2 παρ. 1, 2, 6 του ν. 2251/1994. Ο επίδικος όρος της σύμβασης εντασσόταν στους δηλωτικούς όρους αφού το περιεχόμενό του επαναλάμβανε αυτούσια την ενδοτικού δικαίου διάταξη του αρ. 291 ΑΚ, χωρίς να εισάγεται απόκλιση από αυτή και χωρίς να συμπληρώνεται η τελευταία με επιπλέον ρυθμίσεις ως

758/2017 ΑΠ ( 713720) - Διεκδικητική αγωγή ακινήτου. Ο ενάγων οφείλει να αποδείξει για το ορισμένο της αγωγής του, το δικαίωμα της κυριότητάς του πάνω στο ακίνητο, καθώς και ότι ο εναγόμενος το νέμεται ή το κατέχει. Επί απόρριψης της αγωγής, ως ουσιαστικά αβάσιμης, για το λόγο ότι δεν αποδείχθηκε η κυριότητα του ενάγοντα, καθίσταται περιττή η έρευνα της ένστασης ιδίας κυριότητας του εναγόμενου, αφού η απόρριψη της αγωγής που επιδίωξε ο εναγόμενος με την ένσταση του έγινε, γιατί ο ενάγων δεν απέδειξε τα

640/2017 ΑΠ ( 703467) - Σταδιακή προσβολή των πράξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης. Αναγκαστική εκτέλεση προς ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων. Η ανακοπή που πλήττει το κύρος της αναγκαστικής κατάσχεσης, για το λόγο ότι αυτή επιβλήθηκε σε ακίνητο η διάθεση του οποίου είναι κατά νόμο απαγορευμένη και εντεύθεν άκυρη πρέπει να ασκηθεί έως την έναρξη της τελευταίας πράξης εκτέλεσης, η οποία είναι η σύνταξη εκθέσεως πλειστηριασμού και κατακύρωσης, διαφορετικά, θεραπεύεται η ακυρότητα της κατάσχεσης και καθίστανται απρόσβλητες οι

15/2017 ΑΠ ( 693110) - Άσκηση της περί κλήρου αγωγής από το νόμιμο μεριδούχο, ο οποίος στηρίζει το κληρονομικό του δικαίωμα στην εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή. Στοιχεία αυτής αποτελούν ο θάνατος του κληρονομούμενου, το κληρονομικό δικαίωμα του ενάγοντα λόγω της συγγενικής του σχέσης με τον κληρονομούμενο, η κυριότητα ή η νομή ή η κατοχή από τον κληρονομούμενο των κληρονομιαίων αντικειμένων, τα οποία ο εναγόμενος κατακρατεί ως κληρονόμος (pro herede) αντιποιούμενος το κληρονομικό δικαίωμα. Το αίτημα της περί κλήρου αγωγής δεν αποκλείεται να είναι μόνο αναγνωριστικό, χωρίς το αίτημα απόδοσης των κληρονομιαίων.

Αριθμός απόφασης: 205/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - Αμφισβήτηση της κυριότητας επί ακινήτου από το Ελληνικό Δημόσιο. Δημόσια κτήματα. Τύχη οθωμανικών κτημάτων μετά την σύσταση του ελληνικού κράτους. Προϋποθέσεις για την περιέλευσή τους στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου. Ιδιωτικά δάση. Υποχρέωση των ιδιοκτητών των δασικών εκτάσεων, για την αναγνώριση αυτών, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός έτους να παρουσιάσουν στη Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομικών τους τίτλους ιδιοκτησίας τους, προκειμένου να μην θεωρηθούν στην αντίθετη περίπτωση ως δημόσια δάση

855/2002 ΑΠ (318111) - Κοινός τραπεζικός λογαριασμός. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών. Επιτρεπτή η προσθήκη όρου, σύμφωνα με τον οποίο, σε περίπτωση θανάτου ενός δικαιούχου, η κατάθεση και ο λογαριασμός περιέρχονται στον επιζώντα δικαιούχο. Η ως άνω περιέλευση λαμβάνει χώρα αυτοδικαίως, χωρίς να οφείλεται φόρος κληρονομίας ή άλλο τέλος. Καταργείται, επίσης, αυτοδικαίως, το από την ενεργητική εις ολόκληρο ενοχή ή την τυχόν υφιστάμενη εσωτερική σχέση δικαίωμα αναγωγής των κληρονόμων του θανόντος. Οι σχετικές διατάξεις κατισχύουν εκείνης του άρθρου 368 ΑΚ.

4/2018 ΕΙΡ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ( 716444) Προσβολή νόμιμης μοίρας. Αγωγή περί κλήρου. Η εναγομένη-συζυγος κατακρατεί τα κληρονομιαία αντικείμενα ως κληρονόμος, αντιποιουμένη το κληρονομικό δικαίωμα του ενάγοντος - τέκνου. Εσφαλμένος υπολογισμός νόμιμης μοίρας. Η αποβολή και η εγκατάσταση αποτελούν μέσα εκτελέσεως. Απορριπτέο το αίτημα να διαταχθεί βίαιη αποβολή της εναγομένης, διότι η αποβολή και η εγκατάσταση στο ακίνητο, δεν διατάσσονται από το δικαστήριο αλλά εκ μέρους του δικαστικού επιμελητή

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 255/2018 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - Απόφαση - σταθμός για τη χρήση της πιλοτής σε πολυκατοικίες - Τεράστια ανατροπή στο δίκαιο και τους κανονισμούς που ίσχυαν για τις πολυκατοικίες, προκαλεί απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας. Αφορά στη χρήση των πιλοτών στις πολυκατοικίες και η απόφαση κρίνει ότι κάθε πιλοτή είναι κοινόχρηστος χώρος και μπορεί να τον εκμεταλλευτούν μόνον οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων και αφού πρώτα συμφωνήσουν μεταξύ τους. Δεν μπορούν να ενοικιαστούν και βεβαίως να πωληθούν σε τρίτους, απαγορεύεται η χρήση τους από άτομα που δεν είναι ιδιοκτήτες......

9/2016 ΑΠ (ΟΛΟΜ) ( 681676) (Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Υιοθεσία αλλοδαπού ενηλίκου αλβανικής υπηκοότητας από πρόσωπο που διέθετε την ελληνική και ιταλική υπηκοότητα στην αλλοδαπή (Ιταλία) με απόφαση πολιτικού ιταλικού δικαστηρίου. Αποβίωση στην αλλοδαπή (Ιταλία) του θετού γονέα. Αγωγή αναγνώρισης του κληρονομικού δικαιώματος του αλλοδαπού υιοθετούμενου στην ημεδαπή ως μοναδικού εξ αδιαθέτου κληρονόμου του θανόντα και ακυρότητας της επικαλούμενης από την εναγόμενη ιδιόγραφης διαθήκης. Παράλειψη του Εφετείου να ερευνήσει επαρκώς, κατά πόσο συνέτρεχαν οι ειδικότερες συνθήκες υπό τις οποίες είχε λάβει χώρα η υιοθεσία του αναιρεσείοντος, την προσωπική κατάσταση του αναιρεσείοντος και του υιοθεντούντος, ο οποίος είχε το κέντρο των βιοτικών του σχέσεων στην αλλοδαπή, στην οποία και είχε εγκατασταθεί αυτός μόνιμα από μακρού χρόνου μέχρι και τον θάνατο του, ενώ παράλληλα είχε αποξενωθεί από την ημεδαπή. Το Εφετείο εφαρμόζοντας άνευ ετέρου και περαιτέρω έρευνας των ιδιαίτερων συνθηκών της υπό κρίση υπόθεσης, τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου, αρνήθηκε να αναγνωρίσει ως έγκυρη την υιοθεσία αυτή, η οποία κατά το Ιταλικό, αλλά και το Αλβανικό δίκαιο, ήταν έγκυρη. Αναιρεί την υπ’ αριθ. 1511/2012 απόφαση του Εφετείου Αθηνών. Παραπέμπει την υπόθεση για περαιτέρω εκδίκαση στο ίδιο Εφετείο. (Παραπέμφθηκε στην Τακτική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου με την υπ’ αριθμ. 818/2014 απόφαση ΑΠ).

4/2016 ΑΠ (ΟΛΟΜ) ( 675095) (Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, , Ε7 2016/846) Προσβολή κυριότητας οικοπέδου. Διάκριση διεκδικητικής και αρνητικής αγωγής. Μη επιτρεπτή η σώρευσή τους λόγω αντίφασης μεταξύ τους. Κατάληψη με κτίσμα τμήματος γειτονικού οικοπέδου. Διεκδικητική αγωγή και σώρευση αιτήματος για κατεδάφιση του κτίσματος και απόδοση του τμήματος ελεύθερου. Κρίνεται ότι πρόκειται για αίτημα αποκατάστασης των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση (in natura) και όχι για αρνητική αγωγή. Κρίνεται ότι παραδεκτά σωρεύεται το αίτημα με τη διεκδικητική αγωγή. Παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια με την υπ΄αριθ. 727/2014 απόφαση του Αρείου Πάγου και απορρίπτει αναίρεση κατά της υπ΄ αριθ. 50/2012 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.

3/2016 ΑΠ (ΟΛΟΜ) ( 666974) (Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Αποκλεισμός επιζώντος συζύγου από το κληρονομικό δικαίωμα λόγω αγωγής διαζυγίου. Αναλογική εφαρμογή της διάταξης επί συναινετικού διαζυγίου. Υποβολή αίτησης για έκδοση συναινετικού διαζυγίου υπό το παλαιό καθεστώς της διάταξης του άρθρου 1441 ΑΚ. Ο αποκλεισμός επέρχεται μόνο αν ο θάνατος του ενός συζύγου επέλθει μετά τη δεύτερη δήλωση για έκδοση διαζυγίου. Αναδρομική εφαρμογή της νομοθετικής μεταβολής που απαιτεί μόνο μία δήλωση για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου, δεν εννοείται. Περίπτωση θανάτου που επεσυνέβη πριν τη δεύτερη δήλωση και ενώ ίσχυε το καθεστώς των δύο δηλώσεων. Παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια με την υπ΄αριθ. 2081/2014 απόφαση του Αρείου Πάγου και απορρίπτει αναίρεση κατά της υπ΄αριθ. 476/2013 απόφασης ΠολΠρωτΑθηνών

2/2016 ΑΕΔ ( 676847) (Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Διοικητικές συμβάσεις. Έννοια. Οι αναφυόμενες διαφορές είναι διοικητικές διαφορές ουσίας και υπάγονται στη δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων. Σε περίπτωση μη τήρησης του έγγραφου τύπου της σύμβασης, όπως επί προφορικής σύναψης αυτής, οι διαφορές είναι ιδιωτικές και υπάγονται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων. Η επίδικη σύμβαση εκπόνησης και εκτέλεσης μελετών για την κατασκευή δημοσίου έργου είναι ιδιωτική, εφόσον συνήφθη προφορικά μεταξύ των αιτουσών και νπδδ, έστω και αν αποβλέπει στην εξυπηρέτηση δημοσίου σκοπού. Η διαφορά από την αξίωση των αιτουσών για την καταβολή της αμοιβής είναι ιδιωτική και η επίλυσή της υπάγεται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων. Εσφαλμένη αντίθετη κρίση του Μονομελούς Πρωτοδικείου. Αντίθετη μειοψηφία. Άρση από το ΑΕΔ της αποφατικής σύγκρουσης δικαιοδοσίας μεταξύ πολιτικού και διοικητικού δικαστηρίου και παραπομπή της υπόθεσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο. Η παρούσα δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τεύχος Α.ΕΙ.Δ. αριθ. 1/29.7.2016

1/2016 ΑΕΔ ( 676846) (Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Διοικητικές συμβάσεις. Έννοια. Αν η σύμβαση είναι άκυρη, όπως σε περίπτωση προφορικής κατάρτισης, η διαφορά είναι ιδιωτική και αρμόδια για την εκδίκασή της είναι τα πολιτικά και όχι τα διοικητικά δικαστήρια. Η ένδικη διαφορά, που απορρέει από προφορική συμφωνία μεταξύ του αιτούντος αναδόχου και του Δήμου, είναι ιδιωτική, ανεξαρτήτως του σκοπού στον οποίο η συμφωνία απέβλεπε. Εσφαλμένα κρίθηκε ότι τα πολιτικά δικαστήρια δεν έχουν δικαιοδοσία να εκδικάσουν τη διαφορά. Αντίθετη μειοψηφία. Παραδεκτά φέρεται προς επίλυση ενώπιον του ΑΕΔ το ζήτημα της αποφατικής συγκρούσεως που ανέκυψε από τελεσίδικες αποφάσεις των πολιτικών και των διοικητικών δικαστηρίων που αποφάνθηκαν επί του ανωτέρω ζητήματος. Ο αιτών νομιμοποιείται να ασκήσει την υπό κρίση αίτηση εφόσον υπήρξε διάδικος στις δίκες αυτές. Η αίτηση ασκείται εμπροθέσμως, διότι η νεότερη απόφαση δημοσιεύτηκε εντός του διαστήματος των δικαστικών διακοπών και η προθεσμία ανεστάλη. Παραπομπή της υπόθεσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο.

598/2009 ΜΠΡ ΒΕΡ ( 519307) (Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Διαταγή πληρωμής κατά Δήμου. Αναστολή εκτέλεσης. Δεκτή η αίτηση. Πιθανολογείται ότι θα γίνει δεκτή η ανακοπή για το λόγο ότι δεν είναι νόμιμη η έκδοση διαταγής πληρωμής κατά του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.. Οι διατάξεις που καθορίζουν την εκτέλεση κατά του Δημοσίου, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ είναι σύμφωνες με το Σύνταγμα την ΕΣΔΑ και το διεθνές σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα....

295/2014 ΕΙΡ ΡΟΔ (ΑΣΦ) ( 661750) (Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Παραχρήμα απόδειξη. Συμψηφισμός κατά του εκδοχέα. Ο οφειλέτης μπορεί να προτείνει σε συμψηφισμό κατά του εκδοχέα ανταπαίτηση που έχει κατά του εκχωρητή, εφόσον αυτή υπήρχε κατά το χρόνο αναγγελίας της εκχώρησης, ακόμη και αν δεν ήταν ληξιπρόθεσμη, αρκεί να κατέστη ληξιπρόθεσμη πριν τη λήξη της απαίτησης που εκχωρήθηκε. Παραχρήμα απόδειξη είναι η απόδειξη που πρέπει να προσκομίζεται στο δικαστήριο αμέσως. Τέτοια απόδειξη δεν συντρέχει όταν ο αιτών προσκομίσει έγγραφα μαρτυρίας από τα οποία δεν αποδεικνύεται συμψηφισμός ή εξόφληση βάση συμφωνίας που ισχυρίζεται ότι υπάρχει με τον εκχωρητή και το ύψος της ανταπαίτησης. Δικαστικά έξοδα. Τα δικαστικά έξοδα του καθ’ ου επιδικάζονται σε βάρος του αιτούντος, σύμφωνα και με το νέο Κώδικα Δικηγόρων.

222/2017 ΕΙΡ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ( 713455) (Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Προσβολή κυριότητας ακινήτου. Τοποθέτηση από Δήμο κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης απέναντι από την κεντρική είσοδο της κατοικίας των εναγόντων. Ισχυρισμοί των εναγόντων περί διατάραξης των εμπραγμάτων δικαιωμάτων τους επί του ακινήτου τους λόγω της αναδυόμενης δυσοσμίας. Πεδίο εφαρμογής της διάταξης του αρ. 1003 ΑΚ. Η υπό κρίση διαφορά δεν υπαγόταν στη νομοτυπική μορφή του αρ. 1003 ΑΚ, διότι οι εκπομπές των ρύπων από τους κάδους απορριμμάτων του εναγόμενου Δήμου, δεν προέρχονταν από «άλλο ακίνητο», όπως απαιτούσε η εν λόγω διάταξη. Απορρίπτει την αγωγή ως νόμω αβάσιμη.

116/2017 ΕΙΡ ΚΕΡΚ (ΑΣΦ) ( 693098) (Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Ασφαλιστικά μέτρα. Ισχυρισμοί των αιτούντων περί προσβολής της νομής του ακινήτου τους από τον καθ’ου ιδιοκτήτη όμορου ακινήτου από τις ενέργειες του τελευταίου να συνδέσει, διαμέσου τμήματος του ακινήτου των αιτούντων, τους σωλήνες αποχέτευσης με το υφιστάμενο αποχετευτικό σύστημα. Απαράδεκτη η σώρευση αιτημάτων σχετικών με την αποβολή και τη διατάραξη της νομής, κατά παραδοχή ως ουσιαστικά βάσιμης της σχετικής ένστασης του καθ’ου. Περιορισμός του δικαστηρίου στην εξέταση του αιτήματος περί αποβολής, κατά ορθή εκτίμηση του δικογράφου. Μη νόμιμα τα αιτήματα αφαίρεσης των κατασκευασθέντων σωλήνων η παραδοχή των οποίων συνιστά ικανοποίηση του δικαιώματος κατά παραδοχή της σχετικής ένστασης του καθ’ου. Δέχεται εν μέρει την αίτηση. Διατάσσει την παύση των εργασιών από τον καθ’ου και την ακώλυτη διέλευση των αιτούντων από την επίδικη έκταση.

23/2017 ΜΠΡ ΣΠΑΡΤ ( 714164) (ΧΡΙΔ 2017/347) Προσωρινή επιμέλεια ανηλίκων τέκνων σε περίπτωση συναινετικού διαζυγίου. Εξακολουθεί η ισχύς της και μετά την έκδοση της απόφασης του διαζυγίου, εκτός εάν οι γονείς επιθυμούν διαφορετική ρύθμιση. Καθορισμός τόπου διαμονής ανηλίκων τέκνων, των οποίων την επιμέλεια έχει ο ένας γονέας. Υπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του να απομακρύνει τα τέκνα από την Ελλάδα και να τα εγκαταστήσει σε άλλη χώρα της επιλογής του. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Περίπτωση κακής άσκησης της γονικής μέριμνας. Δυνατότητα του ετέρου γονέα να ζητήσει αφαίρεση της επιμέλειας και την ανάθεσή της σε αυτόν. Δεν δύναται να αιτηθεί την απομάκρυνση των τέκνων από τον ασκών την επιμέλεια γονέα, διότι αυτό θα ισοδυναμούσε με απαγόρευση εξόδου από την χώρα του γονέα που έχει την επιμέλεια.

23/2017 ΕΦ ΘΡΑΚ ( 715021) (ΧΡΙΔ 2017/414) Εικονική δικαιοπραξία. Νόμιμη η αναγνώριση αυτής ως ισχυρής. Συνιστά καταχρηστική ένσταση ο ισχυρισμός αναγνώρισης της εικονικότητας και παραίτησης από την ακυρότητα αυτής και προβάλλεται ως άμυνα εκείνου που επικαλείται αντίστοιχα την ακυρότητα της δικαιοπραξίας. Έκταση του δεδικασμένου και στην ανωτέρω ένσταση αν δεν προταθεί, καθώς δεν αποτελεί αυτοτελές δικαίωμα

1400/2001 ΕΦ ΘΕΣΣΑΛ (335414) (ΑΡΜ 2003/799) Κληρονομία η παραίτηση του κληρονόμου μετά την πάροδο της προθεσμίας για αποποίηση αποτελεί εκποίηση κληρονομίας, η οποία γίνεται μόνο με σύμβαση κατά τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου.

96/2010 ΑΠ ( 518431) (Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ , Δ/ΝΗ 2011/375 , Δ/ΝΗ 2011/397 , Δ/ΝΗ 2011/452) Δικονομία πολιτική. Αναίρεση. Προϋποθέσεις παραδεκτού αυτής. Αν η αναίρεση στρέφεται κατά πλειόνων αποφάσεων, τότε πρέπει να ασκείται χωριστά στη γραμματεία του δικαστηρίου που εξέδωσε την κάθε απόφαση. Ακίνητα. Προϋποθέσεις κτήσεως κυριότητας, κατόπιν μεταβιβάσεως. Κτήση κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία. Προϋποθέσεις. Ο χρησιδεσπόζων μπορεί να υπολογίζει στη δική του νομή και το χρόνο νομής του δικαιοπαρόχου του. Προϋποθέσεις ορισμένου της αναγνωριστικής αγωγής με αντικείμενο την κυριότητα που αποκτήθηκε αφενός παράγωγα και αφετέρου με έκτακτη χρησικτησία. Αναιρετικοί λόγοι που ελέγχουν την κρίση περί αοριστίας της αγωγής. Προϋποθέσεις έγκυρης έκδοσης και δημοσίευσης μιας δικαστικής απόφασης. Προγενέστερο του ΑΚ δίκαιο. Δικαίωμα εμφυτεύσεως. Φύση και συνέπειες αυτού. Δικαίωμα του εμφυτευτή να εξαγοράσει την ψιλή κυριότητα του κτήματος. Ερμηνεία διαθήκης. Πότε λαμβάνει χώρα. Δεδικασμένο. Συνέπειες αυτού. (Επικυρώνει την υπ΄ αριθμ. 134/2002 ΕφΙωαν).

ΜΠρΦλωρ 78/2017 [Διαχρονικό δίκαιο εκτέλεσης– Εφαρμοστέα διαδικασία ανακοπών – Διάκριση διορθωτικής ανακοπής άρθρου 954 παρ. 4 και ακυρωτικής ανακοπής άρθρου 933 ΚΠολΔ] - Ανακοπή κατά της εκτέλεσης. Διαχρονικό δίκαιο, εφαρμοστέα διαδικασία ανακοπών. Αίτημα ακύρωσης και μελλοντικών πράξεων εκτέλεσης που βασίζονται στις προσβαλλόμενες με την υπό κρίση ανακοπή.

Κοινός Τραπεζικός Λογαριασμός [Ν. 5638/ 1932 - Ποιος κληρονομεί τις καταθέσεις του θανόντος σε κοινό λογαριασμό και πως διεκδικεί ο μη συνδικαιούχος του τραπεζικού λογαριασμού την χρηματική κατάθεσηΠοια είναι η τύχη της τραπεζικής κατάθεσης σε κοινό λογαριασμό σε σχέση με τον επιζώντα συνδικαιούχο. Κοινός λογαριασμός και κληρονομικό δικαίωμα.Ποια τα δικαιώματα του κληρονόμου απέναντι στον επιζώντα συνδικαιούχο σε αυτή τη περίπτωση.Κατάθεση σε κοινό λογαριασμό (Μέρος Α): Σχέσεις μεταξύ των συνδικαιούχων Κατάθεση σε κοινό λογαριασμό (Μέρος Β): Έννομες σχέσεις κληρονομικού δικαίου Δύναται να τεθεί ο όρος ότι, με το θάνατο οποιουδήποτε των δικαιούχων, η κατάθεση περιέρχεται αυτοδικαίως στους λοιπούς συνδικαιούχους. Ακόμη και αν δεν τεθεί, οι κληρονόμοι του θανόντος δεν γίνονται συνδικαιούχοι του λογαριασμού. Ο ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΚοινός τραπεζικός λογαριασμός: Δικαιώματα συνδικαιούχων και κληρονόμωνΚοινός Τραπεζικός Λογαριασμός [Ν. 5638/ 1932].Ο τραπεζικός λογαριασμός μετά το θάνατο του δικαιούχουΔικαιώματα των κληρονόμων του αποβιώσαντος συνδικαιούχου σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό.Kατάσχεση σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό. Προστασία του μη οφειλέτη συνδικαιούχου Κατάσχεση κοινού λογαριασμού βάσει του ΚΕΔΕ

ΝΟΜΗ - ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ 4/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ - ΣΥΝΝΟΜΗ - ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ - Το Ειρηνοδικείο Κατερίνης εξέδωσε την υπ αριθ 4/2018 απόφαση που αφορά "καταπατητές" εξ αιδαρέτου συγκυρίους αγρότες στο με αριθ 458 κληροτεμάχιο των περιοχών Βροντούς και Αγίου Σπυρίδωνα Πιερίας.... ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΈΡΙΨΕ ΑΓΩΓΗ ΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΠΑΤΗτΩΝ ΣΥΓΚΥΡΙΩΝ: , ΣΕ ΔΙΑΙΡΕΤΟ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑ, ΛΟΓΩ ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ, - ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ. - ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ ΣΕ ΔΙΑΙΡΕΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΛΗΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΗΡΥΧΘΕΙ ΔΙΑΙΡΕΤΟ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ.. ΟΠΟΤΕ Η ΑΓΩΓΗ ΕΙΝΑΙ ΑΒΑΣΙΜΗ... - ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΣΥΝΝΟΜΕΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΝΟΜΕΩΝ, ΑΦΟΥ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ - - ΔΕΝ ΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΥ

ΝΟΜΗ - ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ 4/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ - ΣΥΝΝΟΜΗ - ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ - Το Ειρηνοδικείο Κατερίνης εξέδωσε την υπ αριθ 4/2018 απόφαση που αφορά "καταπατητές" εξ αιδαρέτου συγκυρίους αγρότες στο με αριθ 458 κληροτεμάχιο των περιοχών Βροντούς και Αγίου Σπυρίδωνα Πιερίας.... ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΈΡΙΨΕ ΑΓΩΓΗ ΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΠΑΤΗτΩΝ ΣΥΓΚΥΡΙΩΝ: , ΣΕ ΔΙΑΙΡΕΤΟ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑ, ΛΟΓΩ ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ, - ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ. - ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ ΣΕ ΔΙΑΙΡΕΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΛΗΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΗΡΥΧΘΕΙ ΔΙΑΙΡΕΤΟ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ.. ΟΠΟΤΕ Η ΑΓΩΓΗ ΕΙΝΑΙ ΑΒΑΣΙΜΗ... - ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΣΥΝΝΟΜΕΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΝΟΜΕΩΝ, ΑΦΟΥ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ - - ΔΕΝ ΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΥ

Συγκρότηση Δικαστηρίου Αγωγών Κακοδικίας και επίλυσης διαφορών του άρθρου 88 παρ. 2 Συντ. για το 2018 - ΦΕΚ B 236/2018 ΦΕΚ B 236/2018

ΠΟΙΝΙΚΟ - ΟλΑΠ 6/2017: Δεν μετατρέπεται σε χρηματική η ποινή κάθειρξης πέντε ετών Έπειτα από μεγάλη διχογνωμία σχετικά με τη δυνατότητα μετατροπής της πενταετούς καθείρξεως σε χρηματική ποινή εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 6/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία απεφάνθη για το συγκεκριμένο ζήτημα αρνητικώς.

ΥΙΟΘΕΣΙΑ - ΥΠ ΑΡΙΘ 168/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ :ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ - ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΙΤΖΗ....

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι αποφάσεις για την εξειδίκευση των κριτηρίων της ρύθμισης οφειλών έως 50.000 ευρώ σε 120 δόσεις.

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2016 (ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) Η αγωγή εκτιμήθηκε ως διεκδικητική και απερρίφθη κατ' ουσίαν με την υπ' αριθ. 12/2011 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ξηρομέρου. Κατά της αποφάσεως αυτής ο ενάγων άσκησε την από 11-7-2011 έφεση του, επί της οποίας εκδόθηκε η αναιρεσιβαλλόμενη υπ' αριθ. 50/2012 απόφαση του κατ' εφεση δικάσαντος Πολυμελούς ...

ΕφΠατρ 157/2016 Αναγνωριστική κυριότητας τμήματος ακινήτου αγωγή - Διεκδικητική αγωγή - Στοιχεία ορισμένου αγωγής -. ... ακίνητο, ούτως ώστε να είναι δυνατόν στον εναγόμενο να αντιτάξει άμυνα περί συγκεκριμένου επιδίκου αντικειμένου, το δικαστήριο δε να τάξει το προσήκον θέμα απόδειξης και να εκδώσει απόφαση δεκτική εκτέλεσης.

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ 593/2015 (ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - Β2) - . Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων σαφώς προκύπτει, ότι με την πρώτη από αυτές ρυθμίζεται ειδικώς το θέμα του χρόνου της παραγραφής των αξιώσεων των επί σχέσει δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων του Δημοσίου, πολιτικών ή στρατιωτικών, κατ' αυτού, που αφορούν σε αποδοχές ή άλλες κάθε φύσεως .

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ 542/2012 - Δημόσιο. Ομόρρυθμη εταιρεία. Παραγραφή. Πενταετής παραγραφή αξιώσεων τρίτων κατά ομορρύθμων εταίρων για χρέη της εταιρείας , μετά την αποχώρηση των εταίρων από αυτήν (άρθρ. 64 του Εμπ.Ν.). Ισχύει και έναντι του δημοσίου. Η δεκαετής παραγραφή του άρθρου 65§5 του ν.2362/1995 δεν καταλαμβάνει και τις απαιτήσεις (του δημοσίου, ως εγγυητή) που είχαν ήδη παραγραφεί κατά την έναρξη της ισχύος του τελευταίου αυτού νόμου. Αναίρεση. Αβάσιμοι λόγοι από το άρθρο 559 αρ.1, 8, 18 και 19 του ΚΠολΔ. Απορρίπτει. αίτηση για αναίρεση της 271/2007 απόφασης του ΕφΙω.

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2015 (ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) 2362/1995, υπό την εκδοχή ότι η παραγραφή των εν λόγω αξιώσεων άρχιζε από το χρόνο γενέσεως κάθε μιας περιοδικής παροχής, ήτοι από το τέλος κάθε μήνα, κατά τον οποίο αυτή ήταν καταβλητέα, ή όχι, υπό την εκδοχή ότι η παραγραφή αυτών άρχιζε από το τέλος του έτους εντός του οποίου γεννήθηκαν και, συνεπώς,

ΣΤΕ υπ' αριθμ. 1738/2017 - Αντισυνταγματικές οι συνεχείς παρατάσεις παραγραφής - Η αρχή της ασφάλειας του δικαίου επιβάλλει τη σαφήνεια και την προβλέψιμη εφαρμογή των εκάστοτε κανονιστικών ρυθμίσεων

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 2935 /2015 - ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑ - Από τις διατάξεις των άρθρων 294, 295, 297 και 299 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής, που έχει ασκηθεί, μπορεί να γίνει, χωρίς συναίνεση του εναγομένου, με δήλωση, που καταχωρίζεται στα πρακτικά, προτού αρχίσει η προφορική συζήτηση της ουσίας της υποθέσεως και δεν αποτελεί απόκριση επί της αγωγής ή με δικόγραφο, που επιδίδεται στoν αντίδικο του παραιτουμένουΠεραιτέρω, σύμφωνα με τα άρθρα 221 παρ. 1α΄ και 222 παρ. 1 ΚΠολΔ, η κατά το άρθρο 215 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα κατάθεση της αγωγής συνεπάγεται εκκρεμοδικία, μετά την επέλευση της οποίας

Ρύθμιση άσκησης δικαιώματος επικοινωνίας πατέρα-τέκνου. Διχογνωμία σχετικά με την ύπαρξη του συνδρόμου γονικής αποξένωσης (βλ. υπ’ αριθμ. 5524/2017 απόφαση του ΜΠρΑθ, δημ. ΕφΑΔ 2017, 790)

ΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - 93/2015 ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - Προκαταβολή δικαστικών εξόδων σε δίκη διατροφής – ερημοδικία διαδίκου που δεν τα καταβάλει

Συναινετικό Διαζύγιο Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν 4509/2017, (ΦΕΚ Α΄ 201/22.12.2017.) Ενώπιον Συμβολαιογράφου - ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ