Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016
Οι βασικές αλλαγές του Ν. 4335/2015

  Οι βασικές αλλαγές του Ν. 4335/2015...

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  ΑΡΙΘΜΟΣ 617/2015  - Σύμφωνα με τα άρθρα 731 και 732 ΚΠολΔ η προσωρινή ρύθμιση κατάστασης δεν αποτελεί ασφαλιστικό μέτρο με προκαθορισμένο περιεχόμενο αλλά το πλαίσιο για τη λήψη πρόσφορων μέτρων, με τα οποία ορισμένη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στις έννομες σχέσεις των διαδίκων αντιμετωπίζεται προσωρινά

Info Post

  ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 617/2015  […] Σύμφωνα με τα άρθρα 731 και 732 ΚΠολΔ η...

Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2016
288/2014 ΑΠ - Διακοπή της δίκης λόγω θανάτου ενός εκ των ομοδίκων. Επέλευση της διακοπής από τη γνωστοποίηση του λόγου αυτού προς τον αντίδικο, η οποία μπορεί να γίνει και με προφορική δήλωση στο ακροατήριο του πληρεξούσιου δικηγόρου του διαδίκου, στο πρόσωπο του οποίου επήλθε ο λόγος της διακοπής, από τον ίδιο δε, με ρητή η σιωπηρή δήλωση, μπορεί να γίνει εκουσίως και η επανάληψη αυτής. Η παράλειψη της τελευταίας δήλωσης δεν καλύπτει τον αντίδικο, εφόσον είχε λάβει γνώση με οποιοδήποτε τρόπο

Info Post

288/2014 ΑΠ ( 639488) (Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, ΧΡΙΔ 2014/688) Διακοπή της δίκης λόγω θανάτου εν...

273/2014 ΑΠ - Ιδιόγραφη διαθήκη. Προϋποθέσεις του κύρους της. Κατάθεση της ιδιόγραφης διαθήκης από το διαθέτη σε συμβολαιογράφο για φύλαξη. Στη περίπτωση αυτή ο συμβολαιογράφος θεωρείται κάτοχος της διαθήκης, οπότε οφείλει να την εμφανίσει για δημοσίευση, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, μόλις πληροφορηθεί το θάνατο του διαθέτη. Αμφισβήτηση της γνησιότητας ιδιόγραφης διαθήκης. Διενέργεια γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης. Η κρίση του Δικαστηρίου περί της γνησιότητας της επίδικης διαθήκης δεν

Info Post

273/2014 ΑΠ ( 639484) (Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Ιδιόγραφη διαθήκη. Προϋποθέσεις του κύρους της. ...

1910/2015 ΕΙΡ ΑΘ - Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γέννησης. Κύριο όνομα. Συμπλήρωση ονόματος. Προσθήκη δεύτερου ονόματος που είχε δοθεί με τη βάπτιση στο αρχικό όνομα ενήλικης που της είχε δοθεί με ονοματοδοσία στην αλλοδαπή. Εκουσία δικαιοδοσία. Πραγματικά περιστατικά. Δέχεται την αίτηση και βεβαιώνει το κύριο όνομα της αιτούσας με σκοπό τη συμπλήρωση της ληξιαρχικής πράξης.

Info Post

1910/2015 ΕΙΡ ΑΘ ( 665795) (Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γέννησης. Κύριο ...

1290/2015 ΕΙΡ ΑΘ - Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γέννησης. Προσθήκη κυρίου ονόματος. Εκουσία δικαιοδοσία. Διόρθωση είτε λόγω σφάλματος στην καταχώριση από προφανή παραδρομή, είτε βάσει του άρθρου 5 παρ. 1 του ισχύοντος Συντάγματος, για λόγους ασφαλείας των συναλλαγών και ακριβή προσδιορισμό της ταυτότητας ενός προσώπου. Η αλλαγή κυρίου ονόματος δεν προσκρούει σε απαγορευτική διάταξη νόμου, ούτε στο μυστήριο του βαπτίσματος, του οποίου συστατικό στοιχείο που ανάγεται στην ουσία του δόγματος δεν είναι η ονοματοδοσία. Προσθήκη εν τοις πράγμασι κυρίου ονόματος λόγω "τάματος" στην Παναγία και καθιέρωση του ονόματος αυτού στις συναλλαγές.

Info Post

1290/2015 ΕΙΡ ΑΘ ( 660827) (Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γέννησης. Προσ...

979/2015 ΕΙΡ ΑΘ - Εκούσια δικαιοδοσία. Αίτηση διορισμού επιτρόπου ανηλίκου τέκνου, προς εκπροσώπηση του σε δίκη προσβολής πατρότητας. Αποκλειστική αρμοδιότητα Ειρηνοδικείου υπέρ του οποίου υπάρχει «τεκμήριο αρμοδιότητας» και δικαιολογητικός λόγος της εμφαινόμενης παράλληλης αρμοδιότητας Πρωτοδικείου. Νόμιμη η αυτοπρόσωπη παράσταση διαδίκων

Info Post

979/2015 ΕΙΡ ΑΘ (ΕΚΟΥΣΙΑ) ( 648121) (Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Εκούσια δικαιοδοσία. Αίτηση διορισ...

969/2015 ΕΙΡ ΑΘ- Εκούσια Δικαιοδοσία. Αίτηση για διορισμό επιτρόπου ανηλίκου και εποπτικού συμβουλίου, λόγω του ότι αποβίωσαν και οι δύο γονείς του. Αρμόδιο Δικαστήριο το Ειρηνοδικείο, που με βάση τις πρόσφατες τροποποιήσεις έχει υπέρ του «τεκμήριο» αρμοδιότητας κι εξαιρούνται μόνο οι υποθέσεις που «ΡΗΤΑ» ανατέθηκαν στο Πρωτοδικείο. Προβλήματα από την πρόχειρη αντιμετώπιση κι αποσπασματική νομοθέτηση των υποθέσεων εκούσιας δικαιοδοσίας, τις απανωτές αλλαγές κι εξαιρέσεις με Ν. 4138/13, 4139/13, 4198/13 και με βάση και το άρθ. 681Γ ΚΠολΔ, που συντελεί σε εμφάνιση παράλληλης αρμοδιότητας. Προβλήματα προδικασίας, από την μη ύπαρξη Π.Δ και έλλειψη της κατ αρθ. 1593 ΑΚ προβλεπόμενης κοινωνικής υπηρεσίας ανηλίκων. ΔΕΧΕΤΑΙ αίτηση, θέτει υπό επιτροπεία τον ανήλικο. Ορίζει επίτροπο και εποπτικό συμβούλιο, παραγγέλλει στο Γραμματέα την καταχώριση σε ειδικό βιβλίο και την κοινοποίηση της απόφασης στους αρμόδιους.

Info Post

969/2015 ΕΙΡ ΑΘ ( 648120) (Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Εκούσια Δικαιοδοσία. Αίτηση για διορισμό επ...

98/2015 ΕΙΡ ΘΗΒΩΝ - Πολιτική δικονομία. Δωσιδικία συναφείας. Προσδιορισμός του καθ’ ύλην αρμοδίου δικαστηρίου. Εννοια του όρου «το πρώτον επιληφθέν δικαστήριο». Αν το Δικαστήριο που έχει επιληφθεί πρώτο είναι κατώτερο από εκείνο που επιλαμβάνεται μεταγενέστερα για να δικάσει την άλλη κύρια δίκη, το ιεραρχικά ανώτερο Δικαστήριο είναι αποκλειστικά αρμόδιο για την εκδίκαση των συναφών κύριων δικών, με την έννοια ότι υποχρεούται το κατώτερο Δικαστήριο είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από ένσταση, να παραπέμψει, κατ’ άρθρο 46 ΚΠολΔ, την υπόθεση στο ανώτερο Δικαστήριο

Info Post

98/2015 ΕΙΡ ΘΗΒΩΝ ( 660833) (Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Πολιτική δικονομία. Δωσιδικία συναφείας. ...

26/2015 ΕΦ ΛΑΜ - Αίτηση αναψηλάφησης λόγω μεταγενέστερης γνώσης από τους αιτούντες της ύπαρξης κρίσιμων εγγράφων. Εκτός του ότι τα επικαλούμενα έγγραφα δεν είναι κρίσιμα γιατί αυτά στηρίζουν δικαστικά τεκμήρια είτε ως αποδεικτικούς λόγους κατά το άρθρο 339 παρ. 3 του ΚΠολΔ είτε ως αποδεικτικά μέσα κατά το άρθρο 339 του ιδίου Κώδικα και δεν είναι εξ΄ορισμού ικανά να παράγουν δεσμευτική απόδειξη ή ανταπόδειξη (άμεση και πλήρη ή έστω αποφασιστική), τα επικαλούμενα περιστατικά δεν συνιστούν, και αληθή υποτιθέμενα, ανωτέρω βία ή κατακράτηση από το Δημόσιο ή τρίτο σε συνεννόηση μαζί του. Εφόσον τα επικαλούμενα έγγραφα είτε αποτελούν δημόσια έγγραφα είτε ιδιωτικά έγγραφα καταχωρημένα σε δημόσι βιβλία, ήταν προσβάσιμα στους ενδιαφερομένους και δεν νοείται επομένως κατακράτηση εγγράφων από δημόσια υπηρεσία και κατ΄επέκταση ανωτέρα βία. Απορρίπτει την αίτηση.

Info Post

26/2015 ΕΦ ΛΑΜ ( 659861) (Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Αίτηση αναψηλάφησης λόγω μεταγενέστερης γνώσ...

3218/2015 ΣΤΕ - Επώνυμο του εντός γάμου τέκνου. Δεν μπορεί να χωρήσει, με διοικητική διαδικασία, αλλαγή του, πατρικού ή μητρικού, επωνύμου, συνισταμένη στην αποβολή του επωνύμου του ενός γονέα και στην αντικατάστασή του με εκείνο του άλλου. Η ερμηνεία αυτή δεν αντίκειται στο άρθρο 5 παρ.1 του Συντάγματος. Το τέκνο μπορεί να ζητήσει, επικαλούμενο σοβαρούς λόγους, τη μεταβολή του επωνύμου του, κατά το ν.δ. 2573/1953, και την απόκτηση νέου, διαφορετικού του πατρικού ή μητρικού. Νομίμως απορρίφθηκε το επίδικο αίτημα ως νόμω αβάσιμο. Απορρίπτεται η αίτηση ακύρωσης. Ομοια με τις αριθ. 3219/2015 και 3220/2015 αποφάσεις ΣτΕ

Info Post

3218/2015 ΣΤΕ ( 662268) (Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Επώνυμο του εντός γάμου τέκνου. Δεν μπορεί να ...

77Ε/2016 ΕΙΡ ΘΕΣΣΑΛ - Αίτηση διόρθωσης ληξιαρχικής πράξης γέννησης. Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας. Εγκυρη ονοματοδοσία. Τρόποι κτήσεως και κανόνας αμεταβλήτου. Εξαιρέσεις, διορθώσεις, προσθήκη δεύτερου κύριου ονόματος. Προϋποθέσεις μεταβολής. Η αιτούμενη μεταβολή θα πρέπει να αίρει κωλύματα στην ανάπτυξη της προσωπικότητας. Αρνητική επίδραση στον κοινωνικό βίο, να αντίκειται στα χρηστά ήθη, να είναι κακόηχο κλπ. Κρίνεται ότι δεν συντρέχει νομική περίπτωση διόρθωσης και απορρίπτεται.

Info Post

77Ε/2016 ΕΙΡ ΘΕΣΣΑΛ ( 664423) (Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Αίτηση διόρθωσης ληξιαρχικής πράξης γέν...

366/2015 ΑΠ - Κτήση κυριότητας ακινήτου με χρησικτησία. Έκτακτη χρησικτησία. Για την κτήση της κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία απαιτείται άσκηση νομής επί συνεχή εικοσαετία, με τη δυνατότητα εκείνου που απέκτησε την νομή του πράγματος με καθολική ή ειδική διαδοχή να συνυπολογίσει στο δικό του χρόνο χρησικτησίας το χρόνο νομής του δικαιοπαρόχου του προς συμπλήρωση αυτής. Προκειμένου για ακίνητο άσκηση νομής συνιστούν οι εμφανείς υλικές ενέργειες επάνω σε αυτό που προσιδιάζουν στη φύση και τον προορισμό του, με τις οποίες εκδηλώνεται η βούληση του νομέα να το εξουσιάζε

Info Post

366/2015 ΑΠ ( 651388) (Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Κτήση κυριότητας ακινήτου με χρησικτησία. Έκτακτ...

305/2015 ΑΠ - Κτήση κυριότητας ακινήτου. Δωδεκάνησος. Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσου (Κ.Κ.Δ.). Διαχρονικό δίκαιο. Μετά την εισαγωγή της Ελληνικής νομοθεσίας στη Δωδεκάνησο, αρκεί για τη κτήση κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία, κατά των εγγεγραμμένων ως τιτλούχων στα κτηματολογικά βιβλία του Κ.Κ.Δ., επί ακινήτων «μούλκ», η επί πλήρη 15ετία άσκηση νομής με διάνοια κυρίου, με τη δυνατότητα εκείνου που απέκτησε τη νομή του πράγματος, με καθολική ή με ειδική διαδοχή να συνυπολογίσει στο χρόνο της δικής του νομής και το χρόνο νομής του δικαιοπαρόχου του. Παράδοση νομής με αντιφώνηση με βάση ορισμένη έννομη σχέση

Info Post

305/2015 ΑΠ ( 651381) (Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Κτήση κυριότητας ακινήτου. Δωδεκάνησος. Κτηματολ...

300/2015 ΑΠ - Διεκδικητική αγωγή επί ακινήτου. Τακτική και έκτακτη χρησικτησία. Προϋποθέσεις. Άσκηση νομής αποτελούν, όταν πρόκειται για ακίνητα, οι υλικές και εμφανείς πάνω σε αυτά πράξεις, που προσιδιάζουν στη φύση και τον προορισμό τους, με τις οποίες φανερώνεται η βούληση του νομέα να είναι το πράγμα δικό του. Εκείνος που άρχισε να κατέχει στο όνομα άλλου, όπως είναι ο χρησάμενος ή ο κατά παράκληση λαβών, τεκμαίρεται ότι, όσο διατηρεί την κατοχή, κατέχει στο όνομα άλλου, δηλαδή ασκεί τη νομή του πράγματος όχι για λογαριασμό του, αλλά για λογαριασμό του νομέα, δεν μπορεί δε να αποκτήσει την κυριότητα του πράγματος με τα προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας, παρά μόνον εφόσον αντιποιηθεί τη νομή του πράγματος και συντρέξουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις του άρθρου 1045 ΑΚ. Στη περίπτωση ακινήτου, η νομή δεν χάνεται για τον νομέα, προτού λάβει γνώση της αντιποιήσεως της νομής από τον κάτοχο που νεμόταν για λογαριασμό του. Έλλειψη νόμιμης βάσης της προσβαλλόμενης απόφασης. Αναιρεί την υπ` αριθμ. 3/2014 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Καλαμάτας. Παραπέμπει.

Info Post

300/2015 ΑΠ ( 651378) (Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Διεκδικητική αγωγή επί ακινήτου. Τακτική και έκτ...

227/2015 ΑΠ - Δημόσια κτήματα. Δημόσια δάση. Κτήση κυριότητας επί αυτών από ιδιώτη με έκτακτη χρησικτησία κατά το προϊσχύσαν δίκαιο. Εφόσον η χρησικτησία επί δημόσιας δασικής έκτασης, συμπληρώθηκε πριν την 11-9-1915, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των κατά καιρούς ισχυσάντων δασικών κωδίκων κατά τις οποίες το Δημόσιο θεωρείται νομέας στα δημόσια δάση, έστω και αν δεν ενεργήσει πράξεις νομής, καθώς και ότι νομή δεν μπορεί να ασκήσει κανένας με εκχέρσωση, υλοτομία, σπορά ή άλλη πράξη, ούτε απαιτείται, ως προϋπόθεση της αξιούμενης καλής πίστεως για την κτήση κυριότητας στα δημόσια κτήματα και συνεπώς στα δημόσια δάση με έκτακτη χρησικτησία, η ύπαρξη ταπίου υπέρ του χρησιδεσπόζοντος ή υποβολή εκ μέρους του τίτλων ιδιοκτησίας κατά τις διατάξεις περί ιδιωτικών δασών. Απορρίπτει την αναίρεση της υπ` αριθμ. 2641/2010 απόφασης του Εφετείου Αθηνών

Info Post

227/2015 ΑΠ ( 651370) (Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δημόσια κτήματα. Δημόσια δάση. Κτήση κυριότητας ...

143/2015 ΑΠ - Δουλεία διόδου. Για την κτήση αυτής με έκτακτη χρησικτησία απαιτείται οιονεί νομή επί εικοσαετία, η οποία προϋποθέτει φυσική εξουσίαση του κυρίου του δεσπόζοντος σε μέρη του δουλεύοντος και θέληση του οιονεί νομέα να ασκεί την εξουσίαση αυτή με διάνοια δικαιούχου. Για τη συμπλήρωση της εικοσαετίας προσμετράται επί καθολικής ή ειδικής διαδοχής, και ο χρόνος χρησικτησίας του δικαιοπαρόχου. Στέρηση διόδου

Info Post

143/2015 ΑΠ ( 643717) (Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ , ΧΡΙΔ 2015/423) Δουλεία διόδου. Για την κτήση αυ...

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΩΜΑΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ - 142/2015 ΑΠ - Μεταβίβαση αγροτικού κλήρου που έγινε κατά παράβαση της αγροτικής νομοθεσίας και με ιδιωτικό έγγραφο. Ανάθεση αποκλειστικά στον Ειρηνοδίκη της επικύρωσης των δικαιοπραξιών, βάσει των οποίων έγιναν οι μεταβιβάσεις αυτές. Με τη τελεσιδικία της απόφασης αυτού, θεραπεύονται μόνον οι απαγορεύσεις μεταβίβασης των γεωργικών κλήρων που προβλέπει ο Αγροτικός Κώδικας, όπως είναι και εκείνες που προέρχονται από τον περιορισμό της μη κατάτμησης ακέραιων τεμαχίων της οριστικής διανομής και επομένως σε περίπτωση επικύρωσης ανώμαλης δικαιοπραξίας σε διαιρετό τμήμα του κληροτεμαχίου που

Info Post

142/2015 ΑΠ ( 643716) (Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Μεταβίβαση αγροτικού κλήρου που έγινε κατά παράβ...

138/2015 ΑΠ - Άσκηση αναγνωριστικής αγωγή συγκυριότητας επί ακινήτου από συγκύριο. Αναγκαίο περιεχόμενο αυτής. Δεν απαιτείται η αναφορά των πλευρικών διαστάσεων του επίδικου ακινήτου, ο προσανατολισμός και το σχήμα του, ούτε οι όμοροι ιδιοκτήτες. Κτήση της συγκυριότητας από τους ενάγοντες-αναιρεσίβλητους επί του επίδικου με έκτακτη χρησικτησία, ασκώντας όλες τις προσδιάζουσες στη φύση τους εμφανείς υλικές διακατοχικές πράξεις, όπως και ο δικαιοπάροχος αυτών για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της εικοσαετίας, προσμετρούμενου και του χρόνου νομής του δικαιοπαρόχου τους, μέχρι τότε που ο εναγόμενος αμφισβήτησε με τις ενέργειες του το δικαίωμα συγκυριότητας τους στο κοινό ακίνητο.

Info Post

138/2015 ΑΠ ( 646881) (Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Άσκηση αναγνωριστικής αγωγή συγκυριότητας επί ακιν...

89/2015 ΑΠ - Αμφισβήτηση κυριότητας επί ακινήτου. Το επίδικο εδαφικό τμήμα το οποίο δεν περιεχόταν στο μεταγεγραμμένο συμβόλαιο, με το οποίο η αναιρεσίβλητη είχε γίνει κυρία του αναφερόμενου σ` αυτό ακινήτου δεν είχε περιέλθει σε αυτή με άτυπη δωρεά από τον δικαιοπάροχό της και εντεύθεν με έκτακτη χρησικτησία, όπως οι αναιρεσείοντες είχαν ισχυρισθεί με την απορριφθείσα πρωτοδίκως και κατ` έφεση αγωγή τους. Απόρριψη αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ. 77/2013 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

Info Post

89/2015 ΑΠ ( 643712) (Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Αμφισβήτηση κυριότητας επί ακινήτου. Το επίδικο ε...

88/2015 ΑΠ - Αμφισβήτηση συγκυριότητας επί ακινήτου. Θεμελίωση των προϋποθέσεων κτήσης της συγκυριότητας επί του επίδικου από τους αναιρεσίβλητους τόσο με τον παράγωγο τρόπο της μεταβίβασης λόγω προικός στην πρώτη εξ’ αυτών από τον κύριο του ακινήτου πατέρα της και γονικής παροχής από την ίδια προς τα τέκνα της - λοιπούς αναιρεσίβλητους, όσο και με έκτακτη χρησικτησία. Δεδικασμένο. Έκταση αυτού και επί του κριθέντος δικονομικού ζητήματος όπως είναι και αυτό της απόρριψης της αγωγής λόγω αοριστίας. Εάν όμως ο ενάγων βελτιώσει την αγωγή ως προς την ανωτέρω δικονομική έλλειψη, ασκώντας νέα, αλλά ορισμένη, αγωγή με την ίδια ιστορική και νομική αιτία και το ίδιο αίτημα, δεν ισχύει πλέον το δεδικασμένο και η άσκηση της νέας αυτής αγωγής είναι παραδεκτή.

Info Post

88/2015 ΑΠ ( 643711) (Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Αμφισβήτηση συγκυριότητας επί ακινήτου. Θεμελίωση...

87/2015 ΑΠ - Πραγματική δουλεία διόδου. Σύσταση αυτής και με χρησικτησία, όταν ο κύριος του δεσπόζοντος ακινήτου ασκεί την οιονεί νομή του δικαιώματος αυτού επί εικοσαετία, διερχόμενος διανοία δικαιούχου από την, επί του άλλου ακινήτου, οδό, δυνάμενος να συνυπολογίσει στον δικό του χρόνο χρησικτησίας και τον χρόνο χρησικτησίας των δικαιοπαρόχων του. Αγωγή προστασίας του δικαιώματος της πραγματικής δουλείας διόδου. Προσμέτρηση από τους ενάγοντες δικαιούχους στο δικό τους χρόνο χρησικτησίας και τον χρόνο χρησικτησίας του δικαιοπαρόχου τους. Απόρριψη αναίρεσης κατά της υπ` αριθμ. 78/2013 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

Info Post

87/2015 ΑΠ ( 643710) (Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Πραγματική δουλεία διόδου. Σύσταση αυτής και με χρ...

85/2015 ΑΠ - Κτήση κυριότητας ακινήτου με έκτακτη χρησικτησία. Συνυπολογισμός του χρόνου νομής. Και στη περίπτωση κατά την οποία ο δικαιοπάροχος του νομέα κατέστη κύριος, λόγω συμπλήρωσης στο πρόσωπό του, του απαιτούμενου χρόνου χρησικτησίας, ο ειδικός διάδοχος αυτού στη νομή μπορεί να επικαλεσθεί το συνυπολογισμό του χρόνου νομής του δικαιοπαρόχου του, προκειμένου να αντιτάξει κατά τρίτων κυριότητα επί ακινήτου με έκτακτη χρησικτησία.

Info Post

85/2015 ΑΠ ( 643709) (Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Κτήση κυριότητας ακινήτου με έκτακτη χρησικτησία....

81/2015 ΑΠ - Κτήση κυριότητας επί ακινήτου. Οθωμανικός νόμος περί γαιών της 7ης Ραμαζάν 1274. Επί των δημοσίων γαιών μόνο δικαίωμα διηνεκούς εξουσίασης (τεσσαρούφ) μπορούσαν να αποκτήσουν οι ιδιώτες, με την έκδοση έγγραφου τίτλου, ταπίου, που έφερε την αυτοκρατορική σφραγίδα ή μονόγραμμα και στο οποίο ρητά αναφερόταν το είδος των παραχωρούμενων γαιών. Προϋπόθεση για τη κτήση του ως άνω δικαιώματος διηνεκούς εξουσίασης (τεσσαρούφ) από το σφετεριστή ήταν όχι μόνο η χωρίς δικαστική αμφισβήτηση κατοχή του αγρού επί μία δεκαετία, αλλά και η καλλιέργεια αυτού. Έκτακτη χρησικτησία επί ακινήτου

Info Post

81/2015 ΑΠ ( 642668) (Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Κτήση κυριότητας επί ακινήτου. Οθωμανικός νόμος π...

80/2015 ΑΠ - Διεκδικητική αγωγή κυριότητας επί ακινήτου. Κτήση κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία. Προϋποθέσεις. Πράξεις νομής, όταν πρόκειται για ακίνητο, νοούνται οι υλικές και εμφανείς πάνω σε αυτό πράξεις που προσιδιάζουν στη φύση και τον προορισμό του, με τις οποίες φανερώνεται η βούληση του νομέα να έχει το πράγμα για δικό του. Οθωμανικός νόμος περί γαιών της 7ης Ραμαζάν 1274 (1856). Κτήση του δικαιώματος δινηνεκούς εξουσίασης (τεσσαρούφ). Πολιτική δικονομία. Απόδειξη. Ομολογία

Info Post

80/2015 ΑΠ ( 643707) (Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Διεκδικητική αγωγή κυριότητας επί ακινήτου. Κτήση...

27/2015 ΑΠ - Κτήση κυριότητας (αγροτικού) ακινήτου με έκτακτη χρησικτησία. Προϋποθέσεις. Πράξεις νομής αποτελούν μεταξύ των άλλων η επίβλεψη και επιστασία του ακινήτου, η καλλιέργεια και η συλλογή των καρπών, η ανόρυξη φρέατος για την άρδευσή του και η εκμίσθωσή του προς τρίτους για εκμετάλλευση. Πολιτική δικονομία. Επανάληψη συζήτησης. Το δικαστήριο νομίμως λαμβάνει υπόψη τα αποδεικτικά μέσα

Info Post

27/2015 ΑΠ ( 643701) (Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Κτήση κυριότητας (αγροτικού) ακινήτου με έκτακτη ...